Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 – VZN v platnom znení vo všetkých školách zriadených mestom jednotne v dňoch 4. až 6. apríla 2018 v čase od 14.00 do 17.00 hod.

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy a zriaďovateľ verejných škôl na svojej internetovej stránke a v regionálnej televízii Pohoda.

Podmienky a forma zápisu:

Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
Na zapis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2018 dovŕšia vek 6 rokov.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b)    meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

Prijatie žiaka do základnej školy:
O prijatí žiaka do školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna podľa výsledku zápisu a po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy.
V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 10 žiakov), ktoré splnia zákonom stanovené podmienky, sa v školskom roku 2018/ 2019 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.

 
K stiahnutiu:
http://www.nove-mesto.sk/resources/File/zapis_do_1_roc_zs_2018_oznam.pdf

 

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook